Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności danych osobowych wykorzystywanych przez Kancelarię Radców Prawnych Skwarcz Maruszewska Sp. p. z siedzibą w Lublinie, administratora strony internetowej: www. skwarczmaruszewska.pl.

Dokument określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej.

Wchodząc na stronę www.skwarczmaruszewska.pl lub korzystając z niej i przesyłając jakiekolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

 

DEFINICJE

Administrator: Kancelaria Radców Prawnych Skwarcz Maruszewska Sp. p., Al. Racławickie 10/5, 20-037 Lublin, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000407872, NIP 7123269074, Regon 061372910,

Dane osobowe: informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Polityka: niniejsza Polityka Prywatności.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Strona www – www.skwarczmaruszewska.pl,

Użytkownik - każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora: osoba korzystająca ze Strony www lub osoba odwiedzająca Stronę www lub kierująca zapytanie do Administratora

 

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach w szczególności w RODO.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych oraz dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Strona www realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez gromadzenie plików cookies i podobnych technologii.
 3. Gromadzone dane osobowe Użytkowników to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres dostawy, numer telefonu, adres mailowy, NIP, REGON, adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, mobilny identyfikator reklamowy, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na Stronie www, data i godzina korzystania ze Strony www, rozdzielczość ekranu, geolokalizacja, dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne informacje.
 4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach niezbędnych do funkcjonowania strony www, statystycznych oraz zawierania umów z Użytkownikami.
 5. Dane osobowe pozostawione na Stronie www. nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.
 6. Korzystanie ze strony www, w tym np. zamknięcie komunikatu o plikach cookie, kliknięcie w pole na Stronie www poza komunikatem, kliknięcie „Akceptuję” bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, dobrowolne wyrażenie zgody na: przetwarzanie danych zgromadzonych za pośrednictwem plików cookies (i podobnych technologii) w celach zawarcia umowy sprzedaży, marketingowych, a także na przechowywanie plików cookies i podobnych technologii w pamięci urządzenia oraz na korzystanie z nich przez Administratora.
 7. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub zgodnie z niżej wskazanymi terminami. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych, do ich sprostowania, usuwania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszej Polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Strony www. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO .
 11. Dane osobowe gromadzone przez Stronę www mogą podlegać profilowaniu.
 12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: kancelaria@skwarczmaruszewska.pl lub adres korespondencyjny: Kancelaria Radców Prawnych Skwarcz Maruszewska Sp.p., Al. Racławickie 10/5, 20-037 Lublin.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących przypadkach:

 1. Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1a RODO);
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO);
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1c RODO);
 4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1d RODO);
 5. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1e RODO);
 6. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1f RODO).

 

Zbieranie danych w związku z wykonywaniem umów

W przypadku zawierania umów przez Użytkownika z Administratorem, dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celach realizacji przedmiotowych umów.

Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w zakresie danych niezbędnych do realizacji umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji przez Użytkownika umowy z Administratorem. Dane przetwarzane w związku z zawarciem umowy na obejmują w szczególności imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, nr rachunku bankowego, NIP lub PESEL oraz inne dane wynikające ze specyfiki konkretnej umowy i wykorzystywane są w celu realizacji tej umowy.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres do upływu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z umowy zawartej przez Użytkownika z Administratorem.

 

Korespondencja e-mailowa oraz tradycyjna

W przypadku kierowania przez Użytkownika do Administratora korespondencji e-mailowej, przez formularz kontaktowy lub drogą tradycyjną dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja.

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz ewentualnie art. 6 ust. 1 a) , b) lub c) RODO. Dane obejmują m.in.: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu oraz inne dane, przekazane w korespondencji elektronicznej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora, realizacji celu, w którym dane zostały przekazane lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu Użytkownika względem przetwarzania danych.

 

Rozmowy telefoniczne

W przypadku kontaktowania się przez Użytkownika z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z działalnością prowadzoną przez Administratora oraz ewentualnie oraz art. 6 ust. 1 a) , b) lub c) RODO. Dane obejmują m.in.: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu oraz inne dane, przekazane w rozmowie telefonicznej.

Dane osobowe uzyskane telefonicznie w związku z obsługą Użytkownika będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora, realizacji celu, w którym zostały przekazane lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu Użytkownika względem przetwarzania danych.

 

Przetwarzanie danych w systemach informatycznych

Dane osobowe mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, w tym w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Dane przetwarzane będą przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu Użytkownika względem przetwarzania danych.

 

Dane gromadzone na Stronie www

Administrator gromadzi dane osobowe Użytkowników w postaci ich aktywności podczas korzystania ze Strony www, adresu IP, adresu URL żądania, nazwy domeny, identyfikatora urządzenia, mobilnego identyfikatora reklamowego, typu przeglądarki, języka przeglądarki, liczby kliknięć, ilości czasu spędzonego na stronie www, daty i godziny korzystania ze Strony www, rozdzielczości ekranu, geolokalizacji, danych zbieranych w dziennikach serwera).

Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w przypadku celów statystycznych lub zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w przypadku celów marketingowych.

Dane osobowe przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu Użytkownika względem przetwarzania danych albo cofnięcia zgody.

 

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są:

 • podmioty odpowiedzialne za dostarczanie i obsługę systemów informatycznych i sprzętu,
 • podmioty świadczące usługi prawne, księgowe, audytowe, konsultingowe,
 • operatorzy płatności,
 • kurierzy,

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności możliwy jest kontakt z Administratorem:

pod adresem e-mail kancelaria@skwarczmaruszewska.pl, tel. 81 446 75 76, Dane Administratora znaleźć można również w zakładce - KONTAKT.

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.